KISS syndróm vo fyzioterapii

Čo je to KISS syndróm?
KISS syndróm, je súbor príznakov, vyskytujúcich sa pri poruche funkcie a blokáde stavcov hornej krčnej chrbtice. Skrátený výraz KISS z angličtiny Kinematic Imbalance due to Suboccipital Stress označuje kinematickú nerovnováhu v dôsledku subokcipitálneho stresu. Nerovnováha pohyblivosti, spôsobená poruchou funkcie v oblasti krčných stavcov v dôsledku zvýšeného napätia, môže mať za následok poruchy symetrie pohyblivosti hlavy. Jedná sa o možnú blokádu krčnej chrbtice v oblasti kraniovertebrálneho skĺbenia (kraniocervikálneho prechodu) a prvého alebo druhého krčného stavca. Dva horné krčné stavce atlas a čapovec (axis) majú odlišnú stavbu, ktorá umožňuje pohyblivosť hlavy. Pri KISS syndróme je však táto ich funkcia narušená.

Anatómia kraniovertebrálneho spojenia
Kraniovertebrálne skĺbenie alebo kraniovertebrálne spojenie (hlavové kĺby) je zložitý systém kĺbov a väzov, ktorý spája záhlavnú kosť (lebku) s atlasom a čapovcom (axis). Atlas (C1), prvý krčný stavec, je špecifický hneď z niekoľkých dôvodov. Samotná stavba atlasu je odlišná od stavby ostatných stavcov. Atlas nemá telo, ale otvor, ktorý nasadá na čapovec (axis) – druhý krčný stavec. Atlas je s lebkou spojený v atlantookcipitálnom skĺbení, kde lebka priamo nasadá cez okcipitálny kondyl na artikulárne fazetové kĺby atlasu (na obrázku 1 zelenou farbou). Spoj je chránený silnými šľachami, ktoré fixujú pozíciu a zároveň umožňujú základný pohyb hlavy (flexia-extenzia), zjednodušene prikyvovanie alebo tzv. „áno“ pohyb. Stavec axis (C2 ) je druhým najvyšším krčným stavcom. Umožňuje „nie“ pohyb hlavy. Má vertikálnu projekciu nazývanú „dens“ a spája lebku a chrbticou(3). Chráni tiež celý mozgový kmeň, preto je dôležitou súčasťou pre prežitie a funkčnosť ľudských systémov. Hlavové kĺby sú vystužené silnými väzmi. Medzi predným a zadným oblúkom atlasu a okrajom foramen magnum sú uložené predné a zadné atlantookcipitálne membrány (membrana atlantooccipitales anterior et posterior). Medzi bočné časti atlasu je priečne uložené väzivo lig. trasversumatlantis (obrázok 3). Celý kĺb zozadu kryje membrana tectoria, čo je vlastne pokračovanie ligamentum longitudinale posterius. Kĺbové puzdro je voľné, vďaka čomu dochádza k otáčaniu atlasu. Pohyb v atlanto-okcipitálnom kĺbe (hlava – C1) a v oblasti C1-C2 umožňujú krátke intersegmentálne subokcipitálne svaly (obrázok 2), ktoré delíme na predné (ťažko prístupné) a zadné (palpačne ľahšie prístupné). Predná časť je tvorená: musculus rectus capitis lateralis, musculus rectus capitis anterior. Zadnú časť tvorí: musculus rectus capitis posterior minor, musculus rectus capitis posterior major, musculus obliquus capitis superior, musculus obliquus capitis inferior (7).

Obrázok 1: Fazetové kĺby (zdroj: https://www.masaznaterapia.sk/l/blokada-atlasu-zavraty-tinitus-bolesti-hlavy-a-migreny/)

Obrázok 2: Krátke intersegmentálne subokcipitálne svaly

Obrázok 3: Kraniovertebrálne skĺbenie ( dostupné na: https://docplayer.org/113899008-Os-occipitalis-sonja-schmid.html)

História KISS syndrómu
Hoci v lekárskej literatúre bol klinický obraz KISS syndrómu opísaný skôr, v roku 1984 bol súbor príznakov prvýkrát pomenovaný ako cervikálno-diencefalický kineziologický syndróm(6). Od roku 1991 sa jeho názov skracuje na KISS syndróm a podrobný popis klinického obrazu, klasifikáciu, variácií syndrómu a odporúčania na terapiu uvádza v mnohých článkoch Dr. Heiner Biedermann, nemecký chirurg, špecializujúci sa na manuálnu terapiu, najmä u detí. KISS syndróm charakterizoval ako prejav mechanického problému v oblasti krčnej chrbtice. V praxi fyzioterapeuta sa s problematikou KISS syndrómu stretávame príležitostne, no vyvoláva určité dilemy týkajúce sa diagnostiky a terapie.

Etiológia
Z etiopatogenetického hľadiska sa u KISS syndrómu predpokladá funkčná blokáda kraniovertebrálneho skĺbenia, o niečo zriedkavejšie na úrovni distálnych krčných medzistavcových dynamických segmentov. Príčinou funkčnej blokády v kraniovertebrálnom spojení alebo v iných segmentoch krčnej chrbtice sú najčastejšie dislokácie medzistavcových kĺbov alebo zmeny okolitých mäkkých tkanív v oblasti kĺbov (2; 4; 6).

Rizikové faktory vzniku
Rizikové faktory vzniku KISS syndrómu sú najmä v mechanizme pôrodnej traumy pri prechode hlavičky dieťatka pôrodnými cestami a v limitujúcich podmienkach vnútromaternicového rastu dieťatka a vývoja pohybu. Väčšiu predispozíciu majú bábätká z viacpočetných tehotenstiev a tie, u ktorých bol zaznamenaný slabý vnútromaternicový pohyb, deti narodené s použitím mechanických prostriedkov (vákuum, kliešte) a genetickej predispozície.

Klinický obraz
V klinickom obraze nachádzame zmeny v oblasti krčnej chrbtice a viacpočetné sekundárne príznaky. Dominantným príznakom funkčnej blokády oblasti krčnej chrbtice je fixované asymetrické držanie hlavy v úklone alebo v záklone, sprevádzané asymetrickým hypertonusom paravertebrálnych svalov a lokálnou taktilnou hypersenzitivitou. Sprievodnými príznakmi, ktoré sú zreteľne pozorovateľné v klinickom obraze, sú ťažkosti so saním a prehĺtaním, insuficiencia v orofaciálnej oblasti (slintanie, neúplné uzavretie úst), okcipitálna asymetrická konfigurácia hlavy a asymetria štruktúry atrofiky svalov v oblasti krku. Deti majú ťažkosti s nastavením rytmu spánku a bdenia, problémy so správaním (nepokoj, precitlivenosť, nadmerný plač), brušné koliky a horúčkovité epizódy bez patologických zmien v laboratórnych nálezoch. Spontánne pohyby novorodenca sú skromné na kvantitu a rôznorodosť v pohybovom repertoári, s dominantnou asymetriou držania hlavy, väčšinou sprevádzanou výdatným plačom pri manipulácii s dieťaťom pri každodenných činnostiach.

Diagnóza KISS syndrómu bola spočiatku založená na konštantnom držaní hlavy, trupu a následnej asymetrii. Ale v priebehu rokov spätná väzba pomohla získať oveľa jasnejší obraz o základoch KISS syndrómu. Keď sa podrobnosti syndrómu stali prepracovanejšími, ukázalo sa, že v skutočnosti existujú dve skupiny prejavujúcej sa symptomatológie. Boli stanovené klinické príznaky pre dve skupiny KISS I. a KISS II (2; 6).

Príznaky pre syndróm KISS I.:
– konštantný úklon trupu (lateroflexia);
– torticollis – konštantný úklon hlavy;
– jednostranná mikrozómia (asymetria tvárovej oblasti);
– asymetria tvaru lebky;
– C-skolióza krku a trupu;
– asymetria gluteálnej oblasti;
– asymetria pohybu končatín;
– oneskorovanie motorického vývoja na jednej strane.

Príznaky pre syndróm KISS II.:
– hyperextenzia hlavy (počas spánku);
– asymetrické sploštenie záhlavia (okcipitálnej oblasti);
– pri trakčnom teste zapadanie hlavy po 3 mesiaci veku;
– svalová hypotonónia orofaciálnej oblasti;
– problematické dojčenie – nemožnosť dojčiť z obidvoch strán.

Fyzioterapia
Cielená fyzioterapeutická intervencia KISS syndrómu vedie k normalizácii funkčnej poruchy kraniovertebrálneho skĺbenia a k harmonizácii vyššie uvedených adaptačných mechanizmov. Po odbornom ošetrení skúseným fyzioterapeutom sa dá rýchlo a efektívne upraviť pohyblivosť krčnej chrbtice a eliminovať subokcipitálne napätie, ktoré je hlavným faktorom príznakov KISS syndrómu.

Autor článku: doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. 

Zdroje:
1. Biedermann, H. 1992: Kinematicimbalancesdue to suboccipitalstrain in newborns. J. Manual Med (1992) 6:151-156.
2. Consultation KISS 2022. Syndrome de KISS. Dostupné na https://syndromedekiss.com/en/home/
3. Habara, R. 2022: Masážna terapia, 2022 dostupné na https://www.masaznaterapia.sk/l/blokada-atlasu-zavraty-tinitus-bolesti-hlavy-a-migreny/Consultation KISS 2022:
4. Jirout J, 1990: RoentgenologischeBewegungsdiagnostik der Halswirbelsaule. Fischer, Stuttgart.
5. Schmid, S. 2022: Os occipitalis. Dostupné na: https://docplayer.org/113899008-Os-occipitalis-sonja-schmid.html
6. Tretinjak N. -Matasić. KISS syndrome – physicaltherapyapproach to disorders of posture and movement. In PaediatriaCroatica, Vol. 53 No. 3, 2009.
7. Véle, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 8071692565.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *